Mūsų požiūris į mokesčius

2018 m. gruodžio 18 d.

Pristatymas

Ši strategija galioja „Canon Europa NV“ ir visiems jos grupei priklausantiems Jungtinės Karalystės subjektams. Kalbant apie „Canon Europa“, kalbama apie visas Jungtinėje Karalystėje veikiančias „Canon Europa NV“ grupės bendroves ir nuolatinius padalinius.

„Canon Europa“ priklauso tarptautinei įmonių grupei „Canon Inc“, kurios pagrindinė būstinė yra Japonijoje.

„Canon Europa“ vadovaujasi tais pačiais principais, kaip „Canon Inc“, ir laikosi įmonių grupės elgesio kodekso.

„Canon“ įmonių grupės elgesio kodeksas ir principai

Kaip savo bendrovės filosofiją „Canon“ priėmė koncepciją „kyosei“, kurią būtų galima išversti kaip siekį „gyventi ir dirbti siekiant bendros gerovės“, o jos valdymo politikos pagrindinis siekis – prisidėti prie pasaulio klestėjimo ir gerovės siekiant tapti išties pasauline bendrove, kuri auga siekdama meistriškumo ir fiksuoja naujus nuolatinio augimo ir plėtros rekordus.

Bendrovėje „Canon“ tikima, kad tokios tarptautinės bendrovės, kurios veikla apima visą Žemės rutulį, pagrindinė ir svarbiausia pareigai visuomenei – deramai mokėti mokesčius visose šalyse ir regionuose, kuriuose yra vykdoma jos veikla.

Atitinkamai „Canon“ laikosi šių principų mokesčių klausimais.

  1. Mokėti mokesčius pagal su mokesčiais susijusius įstatymus ir potvarkius
  2. Užtikrinti, kad mokesčių apskaita ir kitos susijusios procedūros būtų visada vykdomos vadovaujantis teisės aktais
  3. Sukurti su mokesčiais susijusias valdymo sistemas ir dirbti didinant informuotumą apie mokestinių prievolių vykdymą
  4. Laikytis bendrų tarptautinių taisyklių dėl tarptautinio apmokestinimo (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir Jungtinių tautų nustatytų gairių) ir užtikrinti, kad veiksmai atitiktų kiekvienos šalies mokesčių teisę

Rizikos valdymas ir valdymo susitarimai

Europos, Artimųjų Rytų ir Afrikos (EMEA) mokesčių skyrius, atsakingas už Jungtinės Karalystės mokesčius, veikia Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose. EMEA mokesčių skyriui vadovauja EMEA mokesčių direktorius, kuris yra atsakingas „Canon EMEA“ finansų direktoriui. Šią mokesčių strategiją patvirtino ir ją valdo „Canon Europa NV“.

EMEA mokesčių skyrius siekia užtikrinti visų teisės aktų atitiktį regionuose, kuriose jis veikia, taip pat yra atsakingas už konsultacijas ir pagalbą techniniais klausimais. Konkrečiai tai yra susiję su tarpvalstybiniais klausimais, verslo modeliais ir juridinių subjektų restruktūrizavimu, kai pripažįstama, kad gali kilti mokestinė rizika. Mes aktyviai siekiame nustatyti, įvertinti, stebėti ir valdyti šią riziką, kad ji ir toliau atitiktų mūsų tikslus. Jei kyla neaiškumų ar itin sudėtingų problemų, atitinkamai ieškome išorinių konsultantų pagalbos. Tokiu būdu EMEA mokesčių skyrius gali užtikrinti, kad mokesčių klausimai Jungtinėje Karalystėje ir platesniame regione būtų sprendžiami tinkamai. Jis taip pat užtikrina, kad visi mokesčių klausimai būtų tinkamai tvarkomi mokesčių apskaitos tikslais ir siekiant užtikrinti išsamų ataskaitų teikimą išorės auditoriams.

Požiūris į mokesčių planavimą ir rizikos lygį

„Canon Europa“ mokestinius klausimus tvarko siekdama užtikrinti tikrumą ir išvengti staigmenų. Nevykdome jokių operacijų, kurios neturi aiškaus komercinio pagrindo. Nenaudojame dirbtinių struktūrų ir nesiekiame perkelti pelno į mažus mokesčius taikančias šalis.

Formuodami mūsų komercinės veiklos struktūrą, siekiame kuo labiau užtikrinti mokesčių teisės atitiktį ir tikrumą. Jungtinėje Karalystėje galime naudoti paskatas ir lengvatas, kad sumažintume mūsų verslo veiklos mokestines išlaidas. Jos taikomos Jos Didenybės mokesčių ir muitų departamento numatyta tvarka ir prireikus prašome išorės ekspertų pagalbos.

Tuo atveju, kai „Canon Europa“ juridiniai subjektai palaiko ryšius su kitais „Canon“ subjektais, siekiame, kad sandoriai būtų nešališki. Vykdant tarpvalstybinius sandorius, siekiame sumažinti dvigubo apmokestinimo riziką pagal galimas lengvatas, kurios taikomos įgyvendinant susitarimą dėl mokesčių.

EMEA mokesčių skyrius palaiko aukštą švietimo ir informavimo mokesčių klausimais lygį ir laikosi naujausių nuostatų (pvz., EBPO/G20 veiksmai dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo), kuriomis siekiama užtikrinti, kad pelnas būtų apmokestintas toje vietoje, kurioje vykdoma tą pelną sukūrusi ekonominė veikla ir kur yra sukuriama pridėtinė vertė.

Santykiai su Jos Didenybės mokesčių ir muitų departamentu bei kitomis institucijomis

„Canon Europa“ palaiko atvirus, nuoširdžius ir konstruktyvius santykius su Jos Didenybės mokesčių ir muitų departamentu. Siekiame palaikyti nerizikingus santykius, diskutuodami su susijusiais mokesčių specialistais, kai kyla problemų realiuoju laiku arba kai reikia paaiškinti sudėtingas teisės aktų nuostatas. Dalyvaujame susitikimuose su Jos Didenybės mokesčių ir muitų departamentu, kad informuotume apie Jungtinėje Karalystėje ir platesnėje EMEA grupėje veikiančių subjektų veiklos naujienas.

„Canon Europa“ siekia laiku teikti išsamias ir tikslias visų Jungtinėje Karalystėje taikomų mokesčių deklaracijas. Jei netyčia padaroma klaidų, jas nurodžius jos ištaisomos kaip įmanoma greičiau.

„Canon Europa“ ne tik palaiko gerus santykius su Jos Didenybės mokesčių ir muitų departamentu, bet ir per atstovų organizacijas bendradarbiauja su vyriausybėmis ir organizacijomis dėl siūlomų atitinkamų tarptautinių standartų pakeitimų.

Pirmiau nurodyta mokesčių strategija siekiama laikytis 2016 m. finansų įstatymo 19 dalyje nurodyto 19 plano. Kalbant apie Jungtinės Karalystės mokesčius kalbama apie 2016 m. finansų įstatymo 15 dalyje pateiktame 19 plane nurodytus mokesčius.

Šią mokesčių strategiją patvirtino ir ją valdo „Canon Europa NV“.

Ši strategija galioja nuo jos paskelbimo dienos iki tol, kol ji bus pakeista.