CANON EUROPA N.V.
3 METŲ LEMPOS GARANTIJOS AKCIJA
NUOSTATOS IR SĄLYGOS

Akcija ir reklamuotojas

1. Reklamuotojas yra įmonė „Canon Europa N.V.“, užregistruota adresu Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (toliau šiame dokumente vadinama „Canon“).

2. Toliau išvardytiems rinktiniams „Canon“ gaminiams („Akcijos gaminiai“) ši 3 metų lempos garantijos akcija („Lempos garantijos akcija“) apima:

a) nemokamą daugiausia 3 sugedusių lempų pakeitimą naujomis;

b) nemokamą naujos lempos pristatymą Dalyvio nurodytu adresu;

c) nemokamą perdirbimą pakeičiant lempą.

Akcijos laikotarpis

3. Akcija vyksta iki Vasario 29 dienos. Visi akcijos produktai turi būti užregistruoti iki šių metų Balandžio 29 dienos. Akcijos gaminius būtina įsigyti Akcijos teritorijoje (kaip apibrėžta toliau) iš įgaliotojo „Canon“ partnerio. Gaminio įsigijimo data turi būti patvirtinta galiojančiu įsigijimo įrodymu. Atkreipkite dėmesį, kad gaminius reikia užregistruoti per 60 dienų nuo pirkimo.

Akcijos teritorija

4. Akcijos gaminiai turi būti įsigyti ir užregistruoti adresu, esančiu vienoje iš šių Akcijos teritorijų: Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Islandijoje, Airijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Akcijos gaminiai

5. Į Pasiūlymo sąrašą „Canon“ įtraukia produktus arba juos šalina. Naujausios informacijos apie produktus, kuriems taikoma akcija, ieškokite pasiūlymų puslapyje.

6. Akcijos gaminiai turi būti nauji ir autentiški „Canon“ gaminiai, jie turi būti tiekiami ir platinami perpardavėjams „Canon“ įmonių grupės, įsikūrusios Europos ekonominė erdvėje (EEE) arba Šveicarijoje. Kad išvengtumėte nusivylimo, paklauskite savo perpardavėjo, ar šios sąlygos yra vykdomos. Įsigijus perparduotus, atnaujintus arba perrinktus gaminius, suklastotus gaminius arba gaminius, kuriais kokiu nors būdu pažeidžiamos „Canon“ įmonių grupės intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant lygiagrečiuosius arba „pilkuosius“ gaminius, bet tuo neapsiribojant), jiems ši Akcija negalios. Norėdami daugiau sužinoti apie lygiagrečiuosius gaminius, spustelėkite čia.

7. Akcijos gaminiai turi būti užregistruoti per 60 dienų nuo pirkimo, kad jiems galėtų būti taikoma ši Akcija. Norėdami užregistruoti savo gaminį, pateikite prašymą pagal toliau nurodytas instrukcijas.

7.1. Šis pasiūlymas teikiamas tik galutiniams vartotojams.

7.1.1. Laikoma, kad visi Dalyviai sutiko vadovautis šiomis Nuostatomis ir sąlygomis.

Kaip užregistruoti gaminį ir pateikti Lempos garantijos akcijos prašymą

8. Visi Dalyviai turi būti ne jaunesni nei 18 metų. Pateikdami prašymą pagal šią Akciją ir užregistruodami savo gaminį sutinkate, kad būtumėte susaistyti šiomis Nuostatomis. Jei jums nėra 18 ir (arba) nenorite būti susaistyti šios Akcijos nuostatomis, nepateikite Lempos garantijos akcijos prašymo.

9. Norėdami užregistruoti ir pateikti Lempos garantijos akcijos prašymą, tinkamai užpildykite ir pateikite internetinę prašymo formą, užregistruodami savo gaminį (taip pat nurodydami galiojantį gaminio serijos numerį (-ius)*) per 60 dienų nuo gaminio pirkimo. „Canon“ nepatvirtins registracijų, gautų po 60 dienų nuo gaminio pirkimo. Dalyviams reikės nuskaityti, įkelti ir pridėti prie internetinės prašymo formos galiojantį pirkimo įrodymą (pvz., kasos kvito kopiją arba internetinio užsakymo ir mokėjimo patvirtinimą). Atkreipkite dėmesį, kad siuntimo įrodymas nebus priimtas kaip galiojantis pirkimo įrodymas.
* Jei reikia pagalbos, kur rasti serijos numerį, spustelėkite čia.

10. Patikrinus prašymą Dalyviai e. paštu gaus patvirtinimą, kad jų prašymas buvo priimtas, o jų gaminys –užregistruotas. Jei tokio patvirtinimo e. paštu negausite per 8 darbo dienas nuo prašymo pateikimo, kreipkitės į mūsų Prašymų liniją numeriu +44 (0) 207 660 0186. Įsitikinkite, kad patvirtinimas e. paštu laikomas saugiai, nes jo gali prireikti kaip galiojančio prašymo įrodymo, jei norėsite gauti garantines paslaugas. Nauja lempa bus nemokamai išsiųsta nurodytu adresu.

11. „Canon“ pasilieka teisę bet kokį neišsamų, netikslų ar nepagrįstą prašymą paskelbti negaliojančiu.

Atsakomybės atsisakymas

12. Tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus, „Canon“ neatsako už jokius nuostolius, žalą ar sužalojimus, kuriuos patyrė bet kuris Dalyvis šios Akcijos metu. Tačiau jokiu šių taisyklių teiginiu nepanaikinama ir neapribojama „Canon“ atsakomybė už asmenų sužalojimus ar mirtį, sukeltus įrodyto „Canon“ darbuotojų ar atstovų aplaidumo.

13. „Canon“ pasilieka teisę patikrinti bet kurį prašymą, kad užtikrintų šių Nuostatų ir sąlygų laikymąsi, taip pat prašyti papildomos informacijos ir prašymą patvirtinančių dokumentų. „Canon“ pasilieka teisę nepripažinti prašymų ir (arba) Dalyvių, jei kilo įtarimas, kad Akcija yra kokiu nors būdu piktnaudžiaujama. „Canon“ sprendimai dėl Akcijos yra galutiniai ir dėl jų nebus susirašinėjama.

14. „Canon“ pasilieka teisę neprisiimdama jokios atsakomybės panaikinti, iš dalies keisti ir (arba) pakeisti šią Akciją bet kuriuo metu. Tačiau, kad būtų išvengta nereikalingo nusivylimo, „Canon“ visada stengsis sumažinti pakeitimų poveikį Dalyviui.

Asmens duomenų apsauga

15. Įmonė „Canon Europa N.V.“ yra Duomenų valdytoja taikytinų asmens duomenų apsaugos įstatymų ir reglamentų tikslais, atsižvelgiant į asmens duomenis, kuriuos Dalyviai pateikė taikant šią Akciją. Įmonės „Canon“ ar kurių nors jos įgaliotų trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų valdymas ir apdorojimas vykdomas griežtai vadovaujantis reikiamais duomenų privatumo įstatymais ir reglamentais. Asmens duomenys bus saugomi ir apdorojami „Canon“ ar jos įgaliotų trečiųjų šalių tik šios Akcijos ir Lempos garantijos paslaugų akcijos administravimo tikslu, nebent yra sutarta kitaip. Jei Dalyviai nenori, kad jų kontaktinė informacija būtų naudojama rinkodaros tikslais arba tam, kad įmonė „Canon“ galėtų juos informuoti apie panašias akcijas ateityje, pildydami prašymo formą Dalyviai turėtų palikti atitinkamą „sutikimo“ langelį NEPAŽYMĖTĄ. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Canon“ tvarko jūsų asmens duomenis, rasite „Canon“ verslo privatumo politikoje.

Įstatymai ir jurisdikcija

16. Jokia šiame dokumente nurodyta informacija neribojamos jūsų, kaip vartotojo, teisės.

17. Tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus, ši Akcija, šios Nuostatos ir sąlygos ir bet kokie ginčai, kylantys dėl jų ar susiję su jomis, turi būti reglamentuojami ir aiškinami pagal Anglijos ir Velso teisės aktus, ir bus svarstomi neišimtinės jurisdikcijos Anglijos ir Velso teismuose.

18. Kaip vartotojas galite turėti teisę pradėti teismo procesą savo gimtąja kalba ir savo vietos teismuose. Vietos vartotojų konsultavimo organizacija suteiks jums informacijos apie jūsų teises. Šiomis Nuostatomis ir sąlygomis neribojamos jokios įstatyminės teisės, kurios gali būti taikomos.