„CANON PROFESSIONAL SERVICES“ NARYSTĖ – NAUDOJIMO SĄLYGOS

Šios Naudojimo sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos „Canon Professional Services“ (toliau – CPS) narystei. Tai yra specifinės CPS narystės ir bet kokių CPS narystės pranašumų naudojimo nuostatos.

Prieš įsigydami CPS narystę, atidžiai perskaitykite šias Sąlygas. Įsigydami prenumeratą sutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis.

1. INFORMACIJA APIE MUS

CPS narystę jūsų Įmonei (toliau – Įmonė arba bet kuri įvardžio „jūs“ forma) teikia „Canon Europa N.V“ (toliau – „Canon“ arba bet kuri įvardžio „mes“ forma), kurios buveinė yra adresu Bovenkerkerweg 59, P. Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Nyderlandai, Amsterdamo prekybos rūmų registracijos numeris 33166721.

2. KAIP TAPTI CPS NARIU?

2.1 Kad galėtų gauti CPS narystę, pareiškėjas turi:

 1. būti registruotas verslo subjektas vienoje iš CPS dalyvaujančių šalių: Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Airijoje, Italijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Lenkijoje, Portugalijoje, Norvegijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Švedijoje arba Jungtinėje Karalystėje;
 2. gauti reikiamą Gaminių taškų skaičių, kad galėtų gauti CPS narystę pagal šias Sąlygas. Gaminių taškai gaunami tinkamai užregistravus „Canon“ gaminius (toliau – Tinkami gaminiai) savo verslo paskyroje. Tinkamas gaminys yra, pavyzdžiui, vaizdo kamera, fotoaparatas, spausdintuvas, objektyvas, projektorius, faksimilinis aparatas, asmeninis kopijavimo aparatas, skeneris, duomenų laikmena, žiūronai, bet tuo neapsiribojant. Tinkamas gaminys privalo turėti serijos numerį. Registruoti galima ne visus „Canon“ gaminius (pavyzdžiui, kai kuriuos priedus, prekes, popierių ar rašalą) ir ne už visus gausite Taškų. Taškų skaičius už atskirus gaminius gali būti keičiamas be įspėjimo. Siekiant išvengti abejonių, jokie pakeitimai nebus taikomi atgaline data.
 3. Metinis CPS narystės mokestis mokamas už nustatytą Laikotarpį (kaip apibrėžta toliau).
2.2 Kad gautų CPS narystę, pareiškėjas turi:
 1. sukurti savo Įmonei „Canon“ verslo paskyrą čia;
 2. deramai užregistruoti Įmonės turimą (-us) Tinkamą (-us) gaminį (-ius) savo Verslo paskyroje ir gauti taškų už gaminius;
 3. kreiptis dėl CPS narystės savo Verslo paskyros Prenumeratų puslapyje arba paspausdamas šią nuorodą.
2.3 Paraiškas „Canon“ tvirtins savo nuožiūra. „Canon“ pasilieka teisę patvirtinti, kad potencialaus nario paraiškos informacija yra tiksli, arba gali prašyti papildomų duomenų. Įtarusi sukčiavimą arba dėl kitų pagrįstų priežasčių „Canon“ gali savo nuožiūra atmesti bet kurią paraišką. Pareiškėjai negali gauti CPS narystės, jei buvo pašalinti iš bet kurios dabartinės ar ankstesnės „Canon“ klientų programos, įskaitant dabartinę ir bet kurią ankstesnę CPS programą, arba jų dalyvavimas joje buvo nutrauktas.

2.4 Jūs pareiškiate ir patvirtinate, kad visa kartu su paraiška pateikta informacija yra teisinga ir tiksli. Pateikus klaidingą informaciją, jūsų CPS narystė gali būti iškart nutraukta, o metinis narystės mokestis nebus grąžintas.

3. CPS NARYSTĖ

3.1 CPS narystė suteikiama verslo subjekto vardu, o paskirtasis (-ieji) Verslo paskyros Vyriausiasis (-ieji) naudotojas (-ai) yra atsakingas (-i) už teisingos ir tikslios informacijos registravimą CPS narystės tikslais.

3.2 Jūsų Verslo paskyros Vyriausiasis (-ieji) naudotojas (-ai) turi užtikrinti, kad Verslo paskyra būtų atnaujinta atsižvelgiant į bet kokius registruoto (-ų) gaminio (-ių) arba Įmonės informacijos pakeitimus.

4. CPS NARYSTĖS PRENUMERATA

4.1 CPS narystės prenumerata suteikia jums įvairių pranašumų, tokių kaip išplėstinės remonto, techninės priežiūros ar atsarginio (-ių) gaminio (-ių) skolinimo paslaugos, kurias visoje Europoje tiesiogiai teikia mūsų Canon“ profesionalios techninės priežiūros centrai (PTPC), įsteigti Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje; galimybė susisiekti su „Canon“ „CPS Priority“ techninės pagalbos tarnyba; papildoma informacija apie „Canon“ fotografijos ir vaizdo įrašų gaminius ir paslaugas; gaminių palaikymas akredituotiems profesionalams svarbiausiuose pasauliniuose renginiuose ir kvietimai į Nariams skirtus renginius arba specialūs „Canon“ ir mūsų partnerių pasiūlymai.

4.2 Šią CPS narystės prenumeratą siūlome profesionalams ir verslo klientams toliau nurodytose CPS dalyvaujančiose šalyse: Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Airijoje, Italijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Lenkijoje, Portugalijoje, Norvegijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Švedijoje arba Jungtinėje Karalystėje.

4.3 Siūlome įvairias CPS narystės klases. Klasės, kurias galite užsiprenumeruoti, priklausys nuo Gaminių taškų (kaip apibrėžta šių Sąlygų 11.2 punkte), kuriuos gausite užregistravę jums priklausančius Tinkamus gaminius ir sumokėję prenumeratos mokestį. CPS narystės klasės yra „Silver“, „Gold“, „Platinum“ ir Bendrovės (kurią sudaro trys klasės – A, B ir C). Išsamus CPS narystės Klasių paaiškinimas pateiktas 11.2 punkte.

4.4 Jei būsite priimti į CPS narystės programą, „Canon“ suteiks jums pranašumų, atitinkančių jūsų pasirinktą CPS narystės Klasę, kaip aprašyta skyriuje „Pranašumai“ (11 punkte). Jei jūsų Įmonė pageidauja pereiti į aukštesnę arba žemesnę Narystės klasę, turite pateikti paraišką dėl norimos Klasės savo Verslo paskyros CPS prenumeratos puslapyje. Jūsų CPS narystės Klasės pakeitimai įsigalios tik pasibaigus jūsų dabartiniam prenumeratos terminui. Jums bus pritaikytas visas naujos aukštesnės arba žemesnės CPS narystės Klasės mokestis.

4.5 Jūsų CPS narystės kortelėje ir jūsų Verslo paskyros CPS prenumeratos puslapyje nurodytas jūsų CPS narystės numeris. Šį CPS narystės numerį turi pateikti visi paskirti jūsų Verslo paskyros Vyriausieji naudotojai arba Naudotojai, naudodamiesi bet kuriais CPS pranašumais, pavyzdžiui, kreipdamiesi dėl remonto, techninės priežiūros, bet kokių pasiūlymų ar norėdami užsiregistruoti į renginius.

5. MOKĖJIMAS UŽ CPS NARYSTĖS PRENUMERATĄ

5.1 Visos CPS narystės Klasės siūlomos vienų (1) metų laikotarpiui. Tačiau tam tikros CPS narystės Klasės galioja nuo vienų (1) iki trejų (3) metų.

5.2 CPS narystės programos prenumeratos terminas priklauso nuo jūsų pasirinktos CPS narystės Klasės ir prenumeratos trukmės (jei taikoma). Jūsų prenumerata pradeda galioti nuo tos dienos, kai pateikiate CPS prenumeratos užsakymą ir sutinkate su Naudojimo sąlygomis.

5.3 Narystės mokestis imamas iš anksto, užsiregistravus. Jūs įgaliojate mus išskaičiuoti mokestį iš kortelės sąskaitos arba pritaikyti kitą mokėjimo būdą, susietą su jūsų Verslo paskyra.

5.4 Jei mokėjimas nesėkmingas arba atmetamas dėl kokios nors priežasties, „Canon“ gali sustabdyti prieigą prie jūsų CPS narystės, kol nurodysite tinkamą mokėjimo būdą. „Canon“ neprisiima jokios atsakomybės, jei jūsų CPS narystė neatnaujinama arba nustoja galioti dėl neteisingos mokėjimo informacijos.

5.5 Liekate atsakingi už visas nesumokėtas sumas. Jūsų mokėjimas bus tvarkomas mūsų trečiosios šalies mokėjimų tvarkytojo „WorldPay“.

6. AUTOMATINIS CPS NARYSTĖS PRENUMERATOS ATNAUJINIMAS

6.1 Pasibaigus prenumeratos terminui, jūsų CPS narystė bus automatiškai atnaujinta toje pačioje Narystės Klasėje, nebent pakeisite automatinio atnaujinimo nuostatas iki dabartinio prenumeratos galiojimo laikotarpio pabaigos. Kad sužinotumėte daugiau apie Narystę, tvarkytumėte Narystės nuostatas arba atšauktumėte CPS narystę, apsilankykite savo Verslo paskyros CPS prenumeratos puslapyje.

6.2 Prieš automatišką apmokestinimą atnaujinimo dieną, nurodytą jūsų Verslo paskyros CPS prenumeratos puslapyje, pranešime el. paštu nurodytam (-iems) Vyriausiajam (-iesiems) naudotojui (-ams) apie atnaujinimą ir taikomą CPS Narystės mokestį (jei toks taikomas). Prieš pratęsiant narystę, turėsite galimybę ją atšaukti.

6.3 „Canon“ neprisiima jokios atsakomybės, jei negalės su jumis susisiekti, nes jūsų Verslo paskyros kontaktinė informacija pasikeitė arba paseno.

6.4 Tais atvejais, kai jūsų pageidaujamas mokėjimo būdas yra Mokėjimas kortele, automatiškai atnaujinant išskaičiuosime mokestį iš kortelės, nurodytos mūsų prenumeratų tvarkyklėje, sąskaitos. Jūsų pradinė registracija suteikia mums teisę naudoti kortelę, nurodytą mūsų prenumeratos tvarkyklėje, siekiant apmokėti pradinę narystės prenumeratą ir bet kokį vėlesnį narystės atnaujinimą. Užsiregistruodami naudoti mūsų automatinio atnaujinimo paslaugą suprantate, kad jūsų narystė bus atnaujinta automatiškai ir įgaliojate „Canon“ išskaičiuoti tuo metu galiojantį narystės mokestį iš kortelės, nurodytos prenumeratų tvarkyklėje, sąskaitos. Taip pat patvirtinate, kad norėdami atšaukti automatinį atnaujinimą turite atšaukti CPS narystę savo Verslo paskyros Prenumeratos puslapyje.

7. CPS NARYSTĖS KLASĖS PAKEITIMAS Į AUKŠTESNĘ ARBA ŽEMESNĘ

7.1 Bet kuriuo prenumeratos galiojimo laikotarpio metu galite prašyti perkelti jus į aukštesnę arba žemesnę Narystės klasę, tačiau pakeitimai bus taikomi tik kitam jūsų prenumeratos laikotarpiui.

7.2 Norint aukštesnės CPS narystės klasės, reikia turėti tam tikrą Gaminių taškų skaičių – tik tuomet galėsite gauti atitinkamos klasės narystę. Tačiau galite bet kada pakeisti savo narystės klasę į žemesnę.

8. CPS NARYSTĖS PRENUMERATOS ATŠAUKIMAS

8.1 Norėdami atšaukti savo CPS narystę, apsilankykite Verslo paskyros prenumeratos puslapyje ir vadovaukitės atšaukimo instrukcijomis.

8.2 Galite bet kada atšaukti savo CPS narystę, tačiau už likusį prenumeratos laikotarpį mokestis nebus grąžintas.

8.3 Atšaukę savo CPS narystę, vis tiek turėsite prieigą prie CPS narystės prenumeratos ir galėsite naudotis pranašumais iki esamo atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

9. TEISĖ NUTRAUKTI IR LAIKINAI SUSTABDYTI

Galime nutraukti, apriboti arba sustabdyti prieigą prie jūsų CPS narystės be jokio kredito ar lėšų grąžinimo jums, jei nustatysime, kad jūsų veikla pažeidžia šias Sąlygas, yra netinkama, susijusi su sukčiavimu ar netinkamu naudojimu, kenkia ar trukdo mūsų ar bet kurios kitos šalies interesams.

11. CPS NARYSTĖS PRANAŠUMAI

Paslaugos ir pranašumai, į kuriuos turite teisę pagal savo CPS narystės Klasę, yra išvardyti jūsų Verslo paskyros CPS prenumeratos puslapyje.

11.1 Toliau nurodyti CPS narystės pranašumai.

 1. Techninės priežiūros nuolaida suteikiama atsižvelgiant į CPS narystės Klasę. Savo nuolaida galite pasinaudoti užsisakydami bet kurią iš „Canon“ techninės priežiūros paslaugų, kurias visoje Europoje siūlo mūsų „Canon“ profesionalios techninės priežiūros centrai (PTPC), įsteigti Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Nuolaidos negalima pritaikyti jokioms kitoms paslaugoms (t. y. naujovinimui ar remontui). Techninės priežiūros nuolaidos suma atsižvelgiant į CPS narystės klasę nurodyta lentelėje 11.2 punkte.
 2. Paslaugos nuolaidos procentinė dalis (%) taikoma bet kokio tipo remonto, techninės priežiūros ar naujovinimo paslaugoms, kurias visoje Europoje siūlo mūsų „Canon“ profesionalios techninės priežiūros centrai (PTPC), įsteigti Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Nuolaidos lygis skirsis atsižvelgiant į CPS narystės klasę ir yra nurodytas lentelėje 11.2 punkte.
 3. Paslaugos „Fast Track“ tikslinė įvykdymo trukmė (TĮT) taikoma remonto ir techninės priežiūros paslaugoms, kurias visoje Europoje teikia mūsų „Canon“ profesionalios techninės priežiūros centrai (PTPC), įsteigti Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje, ir kurios apima pasirinktus „Canon“ gaminus (t. y. EOS kameras, EF ir RF objektyvus, vaizdo kameras ir „Cinema EOS“ kameras), laikomus tinkamais paslaugos „Fast Track“ TĮT.
  1. „Canon“ gaminių, kuriems galioja paslaugos „Fast Track“ TĮT, sąrašas kartais keisis. Dabartinis jų sąrašas nurodytas čia.
  2. Tikslinė įvykdymo trukmė (TĮT) pagal CPS narystės Klasę yra nurodyta lentelėje 11.2 punkte. Ji yra taikoma ne daugiau kaip trims (3) gaminiams, kuriems atliekama techninė priežiūra, pagal bet kurį iš CPS nario gautą prašymą dėl Techninės priežiūros ir (arba) remonto.
  3. Tikslinė įvykdymo trukmė nėra garantuojama ir priklauso nuo Atsarginių dalių prieinamumo. Tačiau visoje Europoje paslaugas teikiantys „Canon“ PTPC stengsis, kad būtų laikomasi nurodytos Tikslinės įvykdymo trukmės (TĮT).
  4. Tikslinė įvykdymo trukmė skaičiuojama darbo dienomis (darbo dienos neapima savaitgalių, „Canon“ nustatytų švenčių dienų ir laikotarpių, kai nepasiekiamumą lemia aplinkybės, kurių „Canon“ negali kontroliuoti). Laikoma, kad ji prasideda darbo dieną, kurią „Canon“ PTPC gauna gaminį, ir baigiasi tą dieną, kai gaminys paruoštas siųsti iš „Canon“ PTPC. Ji neapima siuntimo laiko (siunčiant į / iš „Canon“ PTPC), taip pat laiko laukiant bet kokios kliento informacijos (t. y. trūkstamų dokumentų) ar kliento sprendimo (t. y. kol klientas patvirtins Pasiūlymą dėl laiko ir kainos už Mokamą remontą ar techninę priežiūrą).
 4. Atsarginio gaminio paskolinimo paslauga taikomas gaminiams, kuriems galioja paslaugos „Fast Track“ TĮT, taisomiems visoje Europoje mūsų „Canon“ profesionalios techninės priežiūros centruose (PTPC), įsteigtuose Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
  1. Jei taikoma ir atsižvelgiant į galimybes, atsarginio (-ių) gaminio (-ių) paskolinimas jums bus pasiūlytas tuo atveju, jei negalėsime laikytis tikslinės įvykdymo trukmės (TĮT) arba prašymas bus gautas iš CPS narystės „Platinum“ klasės dalyvio (pateikusio „Canon“ prašymą dėl Remonto).
  2. Paskola atsarginiam (-s) gaminiui (-iams) bus pasiūlyta griežtai laikantis standartinių „Canon“ skolinimo sąlygų (žr. toliau pateiktą PRIEDĄ), su kuriomis sutinkate, kai sutiksite su Paskola atsarginiam (-s) gaminiui (-iams) arba kreipsitės dėl jos gavę CPS narystę.
 5. Nemokamas siuntimas ir siuntos grąžinimas (kitą darbo dieną) taikomas bet kuriam prašymui dėl techninės priežiūros ar remonto, kurį gauna „Canon“ PTPC. Nemokamas siuntimas kitą darbo dieną galimas tik gaminiams, deramai užregistruotiems jūsų Verslo paskyroje.
 6. „CPS Priority“ techninės pagalbos tarnyba – „Canon“ siūlo „CPS Priority“ techninės pagalbos tarnybos paslaugas tik CPS nariams. Teikiamas specialus techninis gaminių palaikymas ir pagalba Techninės priežiūros ir Palaikymo klausimais. „CPS Priority“ techninės pagalbos tarnyba pasiekiama CPS dalyvaujančiose šalyse darbo dienomis (be savaitgalių, „Canon“ nustatytų švenčių dienų ir laikotarpių, kai nepasiekiamumą lemia aplinkybės, kurių „Canon“ negali kontroliuoti). „Canon“ neprisiima jokios atsakomybės už tokio palaikymo nepasiekiamumą.
 7. Profesionalūs sprendimai apima verslo konsultavimo sesijų seriją ir bendradarbiavimą, skirtą CPS narių palaikymui.
 8. Profesionalų bendruomenė – suteikiama prieiga prie „Canon“ bendruomenės Uždaros CPS grupės.
 9. Palaikymas pasauliniuose renginiuose – specializuotasis CPS gaminių palaikymas akredituotiems profesionalams ir įmonėms svarbiausiuose pasauliniuose renginiuose.
 10. Tik nariams skirti „Canon“ ir partnerių pasiūlymai – specialūs išskirtiniai pasiūlymai iš „Canon“ ir pasirinktų partnerių.
 11. CPS pasveikinimo rinkinys ir skaitmeninė CPS narystės kortelė – prasidėjus pirminiam CPS narystės terminui, Vyriausiajam naudotojui bus išsiųstas pasveikinimo rinkinys jūsų įmonės būstinės adresu. Prisijungus prie savo Verslo paskyros, visi jūsų Verslo paskyros naudotojai galės atsisiųsti skaitmeninę CPS narystės kortelę.
 12. Techninės priežiūros (valymo ir patikros) įstaigoje diena – jei taikoma ir įtraukta į CPS narystės pranašumus, CPS narys gali paprašyti, kad „Canon“ PTPC specialistas (-ai) apsilankytų įstaigoje ir atliktų gaminių, kuriems galioja paslaugos „Fast Track“ TĮT, techninę priežiūrą (valymą ir patikrą) vietoje.
  1. Ši paslauga neteikiama savaitgaliais (nebent būtų susitarta su „Canon“). Kiekvienas apsilankymas trunka aštuonias (8) valandas, įskaitant vienos (1) valandos pertrauką.
  2. Jei pageidaujate Techninės priežiūros (valymo ir patikros) įstaigoje dienos, bet jūsų CPS narystės klasėje Techninės priežiūros (valymo ir patikros) įstaigoje diena nenumatyta (t. y. CPS C bendrovės klasėje), arba jei pageidautumėte daugiau Techninės priežiūros (valymo ir patikros) apsilankymų įstaigoje, nei įtraukta į jūsų prenumeratą, galite pateikti prašymą, kad „Canon“ pasiūlytų tokių papildomų paslaugų kainą.
  3. Per vieną aštuonių (8) valandų apsilankymą vienas (1) „Canon“ PTPC specialistas atliks toliau aprašytą techninės priežiūros paslaugą daugiausia dvidešimt septyniems (27) DSLR / neveidrodiniams gaminiams; arba trisdešimt trims (33) EF / RF objektyvams; arba trisdešimt trims (33) vaizdo kameroms / „Cinema EOS“ gaminiams, arba dvidešimčiai (20) EOS R5C gaminių.
  4. Jei pageidaujate paslaugų ir tinkamiems DSLR / neveidrodiniams / EF ir RF objektyvams, vaizdo kameroms / „Cinema EOS“ gaminiams arba dvidešimčiai (20) EOS R5C gaminių, apsilankyti turės mažiausiai du (2) „Canon“ PTPC specialistai; tai kainuos papildomai.
  5. Jei esate CPS narystės A bendrovės klasėje, turite galimybę paprašyti apsilankyti dviejų (2) specialistų vienai (1) dienai arba vieno specialisto dviem (2) dienoms iš eilės, atsižvelgiant į jūsų pranašumą. Tačiau, jei prašysite dviejų (2) specialistų (kaip nurodyta pirmiau), tuomet reikės dviejų (2) „Canon“ specialistų vienai (1) dienai ir taip bus panaudotas jūsų pranašumas, apimantis dvi (2) Techninės priežiūros (valymo ir patikros) įstaigoje dienas.
  6. Techninės priežiūros (valymo ir patikros) įstaigoje diena apima toliau nurodytas paslaugas.

Techninės priežiūros (valymo ir patikros) paslaugų turinys

DSLR / ML
OBJEKTYVAS
VAIZDO /
„CINEMA EOS“
EOS R5 C

Valymas: vaizdo jutiklis

-

LP filtras
(Tik „CINEMA EOS“
-

Valymas: veidrodis

-
-

Valymas: fokusavimo ekranas

-
-

Valymas: fotoaparato / objektyvo korpusas (išorinis)

Valymas: objektyvo / priedo jungties kontaktas

Valymas: išorinio objektyvo optika

-

(Tik VAIZDO)
-

Priveržkite išorinius varžtus

Patikrinkite ir patvirtinkite, kad veikia visi jungikliai, mygtukai ir funkcijos

Atlikdami paprastą bandomąją nuotrauką, patikrinkite ir patvirtinkite vaizdo kokybę, pvz., spalvas ir fokusavimo tašką

Patikrinkite ir patvirtinkite garso įvesties ir HDMI išvesties funkcijas

-
-

Programinės aparatinės įrangos naujinimas (jei taikoma)

 1. Per techninės priežiūros (valymo ir patikros) apsilankymą „Canon“ PTPC specialistas gali rekomenduoti nusiųsti pasirinktą (-us) gaminį (-ius) į „Canon“ PTPC remontui arba techninei priežiūrai atlikti. Į „Canon“ PTPC siunčiamas (-i) gaminys (-iai) tvarkomi taip, kaip nurodyta 11.3 punkte.
12. Techninių įgūdžių dirbant su gaminiais mokymas (vienas keliems) – jei taikoma ir įtraukta į CPS narystės pranašumus, CPS narys gali prašyti mokymo apie gaminį Verslo paskyros naudotojams. Mokymas vyks kaip virtualusis renginys, kurį organizuos mūsų „Canon“ gaminių specialistų komanda. Dėl šio pranašumo reikia kreiptis iš anksto
į „CPS Priority“ techninės pagalbos tarnybą.

11.2 Toliau pateiktas visas pranašumų sąrašas pagal CPS narystės klasę.

Narystės klasė

„Silver“
„Gold“
„Platinum“
C bendrovė
B bendrovė
A bendrovė

Būtini gaminio taškai

500–999
1 000–1 599
1 600–2 499
2 500–4 499
4 500–10 000
10 000+

Techninės priežiūros išmokos

100,00 €
200,00 €
350,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €

Paslaugos nuolaidos procentinė dalis
(remontas, techninė priežiūra ir naujovinimai)

10 %
15 %
20 %
20 %
20 %
20 %

Paslaugos „Fast Track“ įvykdymo trukmė
(EOS, EF ir RF objektyvai)

5 darbo
d.
3 darbo
d.
2 darbo
d.
3 darbo
d.
3 darbo
d.
3 darbo
d.

Paslaugos „Fast Track“ įvykdymo trukmė
(„Video“ + „Cinema EOS“ korpusai)

5 darbo
d.
5 darbo
d.
5 darbo
d.
5 darbo
d.
5 darbo
d.
5 darbo
d.

Atsarginio gaminio paskolinimas
(tik remonto atveju)

Ne
Jei paslaugos
įvykdymo trukmė
viršijama
Pateikus
prašymą
Jei paslaugos
įvykdymo trukmė
viršijama
Jei paslaugos
įvykdymo trukmė
viršijama
Jei paslaugos
įvykdymo trukmė
viršijama

Siuntimas ir siuntos grąžinimas
(kitą darbo dieną)

Yra
Yra
Yra
Yra
Yra
Yra

„CPS Priority“ techninės pagalbos tarnyba

Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip

Profesionalūs sprendimai:
verslo konsultavimo sesijų serija ir bendradarbiavimas

Kas tris mėnesius
Kas tris mėnesius
Kas tris mėnesius
-
-
-

Profesionalų bendruomenė

Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip

Tik nariams skirti „Canon“ ir partnerių pasiūlymai

Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip

Pasveikinimo rinkinys

Yra
Yra
Yra
Yra
Yra
Yra

Techninės priežiūros (valymo ir patikros) įstaigoje diena

-
-
-
0
1
2

Techninių įgūdžių dirbant su gaminiais mokymas
(vienas keliems)

-
-
-
Taip
Taip
Taip

11.3 Visiems techninės priežiūros ir remonto prašymams pagal šią schemą taikomos visoje Europoje paslaugas teikiančių Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje įsteigtų „Canon“ profesionalios techninės priežiūros centrų (PTPC)Techninės priežiūros ir remonto sąlygos. Kai paslaugoms ar mokamam remontui nustatyta fiksuota kaina, įsipareigojate apmokėti visas išlaidas, susijusias su jūsų gaminio (-ių) remontu ar technine priežiūra, nebent šios išlaidos padengiamos pagal jūsų turimą CPS narystės pranašumą.

11.4 Pranašumais pasinaudoti galima priklausomai nuo jų prieinamumo, be to, „Canon“ turi teisę juos atšaukti arba keisti vien savo nuožiūra. „Canon“ pasilieka neribotą teisę taikyti pranašumų prieinamumo išimtis. Taip pat gali būti taikomi vietiniai paskelbtų narystės pranašumų pakeitimai.

11.5 CPS narystės pranašumai priklauso jūsų Verslo subjektui, turinčiam aktyvią CPS narystę; jie neperleidžiami. Pranašumais gali pasinaudoti tik registruotas (-i) jūsų Verslo paskyros Vyriausiasis (-ieji) naudotojas (-ai) arba Naudotojas (-ai) ir tik gaminiui (-iams), kuris (-ie) yra deramai užregistruotas (-i) jūsų Verslo paskyroje ir teisiškai priklauso jūsų Įmonei.

11.6 Pagal šias Naudojimo sąlygas draudžiama naudotis pranašumais bet kurio kito asmens ar Įmonės naudai arba kai tai susiję su neregistruotu (-ais) arba iš dalies registruotu (-ais) gaminiu (-iais), taip pat draudžiama bet kokiam kitam asmeniui ar Įmonei naudotis pranašumais jūsų Įmonės vardu. Gaminys laikomas visiškai užregistruotu, kai nurodomas gaminio pavadinimas, serijos numeris, įsigijimo šalis, įsigijimo data ir parduotuvė, kurioje įsigytas, o taškai už gaminį (jei taikoma) yra patvirtinti ir įtraukiami į bendrą Verslo gaminių taškų skaičių.

11.7 Jokiu pranašumu negalima pasinaudoti atgaline data (t. y. pageidauti pasinaudoti pranašumu, į kurį turėjote teisę anksčiau ir kuriuo nepasinaudojote, kai tokią teisę turėjote), pasibaigus jūsų dabartinės prenumeratos laikotarpiui arba po to, kai yra pateiktas prašymas dėl techninės priežiūros ar remonto.

11.8 Atkreipkite dėmesį, kad CPS narystė neturi įtakos ir nepratęsia jūsų teisių pagal jokią „Canon“ komercinę garantiją, suteiktą su jūsų gaminiu (-iais) perkant, arba jūsų įstatymais numatytų teisių.

12. NAUDOJIMASIS CPS NARYSTĖS PRANAŠUMAIS IR PASLAUGOMIS

12.1 Nuolaida techninės priežiūros paslaugoms – norint pasinaudoti Techninės priežiūros nuolaidos pranašumu, taikytinos toliau nurodytos sąlygos.

 1. Jūsų turimas Techninės priežiūros nuolaidos likutis rodomas jūsų Verslo paskyros CPS prenumeratos puslapyje ir taip pat rodomas Vyriausiajam (-iesiems) naudotojui (-ams) ar Naudotojui (-ams) tvarkant Techninės priežiūros / remonto prašymą.
 2. „Canon“ stengsis, kad jums būtų rodomas aktualus Techninės priežiūros nuolaidos likutis.
 3. Jūsų Techninės priežiūros nuolaida rodoma atpažinimo ženklais ir konvertuojama pagal „Canon“ PTPC vietos valiutą. Mūsų sistemoje saugomas konvertavimo kursas atspindi šiuo metu galiojančią techninės priežiūros paslaugos kainą (be PVM).
 4. Jūsų Verslo paskyros Vyriausiasis (-ieji) naudotojas (-ai) arba Naudotojas (-ai) turi pateikti atitinkamo (-ų) „Canon“ gaminio (-ių) paslaugų prašymą per jūsų Verslo paskyrą; pasirinkti norimą (-ų) gaminio (-ių) Techninės priežiūros paslaugą ir pasirinkti taikyti turimą Techninės priežiūros nuolaidą.
 5. Jei jūsų Verslo paskyros Naudotojas (-ai) prašo pritaikyti Techninės priežiūros nuolaidą, prieš pateikiant prašymą „Canon“ per mūsų internetinę sistemą jūsų Verslo paskyros Vyriausiasis (-ieji) naudotojas (-ai) turės duoti tam leidimą.
 6. Jei jūsų CPS prenumeratos puslapyje nurodytas Techninės priežiūros nuolaidos likutis yra mažesnis už Techninės priežiūros paslaugos kainą, jūsų Įmonė turės padengti skirtumą, o šiam konkrečiam prašymui nebus pritaikyta Paslaugos nuolaidos procentinė dalis (%). Prašymą pateikiantis (-ys) Naudotojas (-ai) bus apie tai informuotas (-i) itin svarbiu pranešimu tvarkant Techninės priežiūros ir remonto prašymą, o prieš pateikiant tai turės patvirtinti jūsų Vyriausiasis (-ieji) naudotojas (-ai).
 7. Techninės priežiūros nuolaida galioja tik metinį laikotarpį, o atnaujinus CPS prenumeratą metinio laikotarpio pabaigoje jos likutis neperkeliamas.
12.2 Paslaugos nuolaidos procentinė dalis (%) – jūsų CPS narystės klasei galiojančią Paslaugų nuolaidos procentinę dalį (%) mūsų „Canon“ profesionalios techninės priežiūros centrai taikys visiems patvirtintiems Mokamų paslaugų ir (arba) Remonto prašymams, kuriuos jūsų Įmonė pateiks jūsų aktyvios CPS narystės prenumeratos laikotarpiu, išskyrus tuos, kuriems taikomas 12.1 (vi) punktas.

12.3 Paslaugos „Fast Track“ tikslinė įvykdymo trukmė (TĮT) – jūsų CPS narystės klasei galiojanti paslaugos „Fast Track“ tikslinė įvykdymo trukmė (TĮT) bus taikoma gaminiams, kurie yra tinkami paslaugos „Fast Track“ TĮT, kaip nurodyta toliau.
 1. Jūsų Verslo paskyros Vyriausiasis (-ieji) Naudotojas (-ai) arba Naudotojas (-ai) pateikia per jūsų Verslo paskyrą atitinkamo (-ų) „Canon“ gaminio (-ių) techninės priežiūros ir (arba) remonto prašymą.
 2. Jiems bus suteikta Siuntimo etiketė (su jūsų CPS narystės numeriu) ir CPS prioriteto etiketė, kurią galima atspausdinti elektroninio prašymo tvarkymo pabaigoje arba iš jūsų patvirtinamo el. laiško.
 3. Siuntimo etiketę (su jūsų CPS narystės numeriu) ir CPS prioriteto etiketę būtina pritvirtinti siuntinio išorėje. Jūsų Vyriausiasis (-ieji) Naudotojas (-ai) ar Naudotojas (-ai) privalo užtikrinti, kad jos būtų aiškiai matomos ant siuntinio.

12.4 Atsarginio gaminio paskolinimas – jei jūsų CPS narystės klasė (žr. 11.2 punktą) suteikia jums teisę į atsarginio (-ių) gaminio (-ių) skolinimą, ji bus taikoma taip, kaip nurodyta toliau.
 1. Atliekant gaminio, kuriam galioja paslaugos „Fast Track“ TĮT, remontą ar techninę priežiūrą mūsų „Canon“ PTPC, „Canon“ PTPC susisieks su atitinkamu jūsų Verslo paskyros Naudotoju tuo atveju, jei nepavyks laikytis (TĮT), ir tiesiogiai aptars atsarginio (-ių) gaminio (-ių) paskolinimo galimybes.
 2. Jei jūsų Verslo paskyra turi aktyvią CPS „Platinum“ narystę, jūsų Naudotojas (-ai) arba Vyriausiasis (-ieji) Naudotojas (-ai) gali prašyti neatidėliotino atsarginio gaminio paskolinimo tuo atveju, jei nori išsiųsti remontuoti gaminį (-ius), kuriam (-iems) galioja paslaugos „Fast Track“ TĮT. Šį prašymą būtina pateikti „Canon“ „CPS Priority“ techninės pagalbos tarnybai, kai bus pateiktas Remonto prašymas. Bus stengiamasi, kad būtų įvykdytas Atsarginio (-ių) gaminio (-ių) paskolinimo prašymas, tačiau tai priklausys nuo atsarginių gaminių prieinamumo.
 3. Atsarginio gaminio paskolinimo paslauga bus pasiūlyta griežtai laikantis standartinių „Canon“ skolinimo sąlygų (žr. toliau pateiktą PRIEDĄ), su kuriomis sutinkate, kai sutinkate su Atsarginio gaminio paskolinimu arba kreipiatės dėl jo su savo CPS naryste.
 4. Skolinamas (-i) atsarginis (-iai) gaminys (-iai) gali būti pristatytas (-i) tik CPS dalyvaujančiose šalyse susitarus su mūsų „Canon“ PTPC, taip pat gali būti jose atsiimtas (-i) (pagal pageidavimą).
 5. Privalote grąžinti paskolintą (-us) atsarginį (-ius) gaminį (-ius) per 5 dienas nuo jūsų Įmonės gaminio (-ių) grąžinimo „Canon“ nurodytu adresu.
 6. Jūsų Įmonė privalo užtikrinti, kad kiekvienas gaminys būtų grąžintas tokios pat būklės, kokios buvo jums pristatytas, o jūs prisiimate atsakomybę už paskolinto (-ų) gaminio (-ių) praradimą, sugadinimą ar vagystę ir turėsite atlyginti „Canon“ bet kokio būtino gaminio (-ių) remonto ar keitimo išlaidas. Patartina apsvarstyti galimybę atitinkamai apsidrausti, kad draudimo sąlygos galiotų ir paskolintai įrangai / gaminiui (-iams).
 7. Kiek tai leidžia įstatymai, „Canon“ atsisako ir atmeta bet kokią atsakomybę už jums paskolintą įrangą / gaminį (-ius).

12.5 Nemokamas siuntimas ir siuntos grąžinimas (kitą darbo dieną) – visų CPS narystės klasių atveju visiems Techninės priežiūros ar Remonto prašymams, pateiktiems per jūsų Verslo paskyrą, automatiškai galios nemokamas siuntimas ir grąžinimas (kitą darbo dieną) į arba iš mūsų „Canon“ PTPC. Nemokamas siuntimas kitą darbo dieną galimas tik gaminiams, deramai užregistruotiems Verslo paskyroje.

12.6 „CPS Priority“ pagalbos tarnyba – visų CPS narystės klasių atveju visi jūsų Verslo paskyros, turinčios aktyvią CPS narystę, Vyriausieji naudotojai ar Naudotojai galės susisiekti su jūsų šaliai paskirta „CPS Priority“ techninės pagalbos tarnyba. Kad gautumėte „CPS Priority“ palaikymą, jūsų Vyriausiasis (-ieji) naudotojas (-ai) ar Naudotojas (-ai) turi nurodyti galiojantį CPS narystės numerį, kuris bus patvirtintas „Canon“ sistemoje (-ose).

12.7 Profesionalūs sprendimai – CPS narystės „Platinum“, „Gold“ ir „Silver“ klasės atveju visi jūsų Verslo paskyros, turinčios aktyvią CPS narystę, Vyriausieji naudotojai ar Naudotojai galės užsiregistruoti ir dalyvauti renginiuose (organizuojamuose kas ketvirtį). Virtualieji renginiai bus organizuojami tik internetu; į juos galima užsiregistruoti per „Renginių kalendorių“ savo Verslo paskyros puslapyje „Paskyra“.

12.8 Profesionalų bendruomenė – visų CPS narystės klasių atveju visi jūsų Verslo paskyros, turinčios aktyvią CPS narystę, Vyriausieji naudotojai ar Naudotojai galės pasiekti uždarą CPS bendruomenės grupę „Canon“ klube.

12.9 Palaikymas pasauliniuose renginiuose – specializuotasis CPS gaminių palaikymas bus teikiamas akredituotiems profesionalams ir įmonėms svarbiausiuose pasauliniuose renginiuose.

12.10 Tik nariams skirti „Canon“ ir partnerių pasiūlymai – specialūs išskirtiniai pasiūlymai iš „Canon“ ir pasirinktų partnerių bus skelbiami skiltyje „Pranašumai ir pasiūlymai“, kurią rasite savo Verslo paskyros puslapyje „Paskyra“.

12.11 Techninės priežiūros (valymo ir patikros) įstaigoje diena – jei jūsų Verslo paskyroje yra aktyvi CPS A bendrovės arba B bendrovės narystė, jūsų Naudotojas (-ai) arba Vyriausiasis (-ieji) Naudotojas (-ai) gali kreiptis dėl apsilankymo įstaigoje techninei priežiūrai (valymui ir patikrai) atlikti į „Canon“ „CPS Priority“ techninės pagalbos tarnybą, kaip nurodyta toliau.
 1. Visi prašymai turi būti pateikti likus ne daugiau nei šešiasdešimt (60) dienų iki jūsų pageidaujamos apsilankymo dienos.
 2. Turite nurodyti dvi (2) arba tris (3) alternatyvias datas.
 3. Turite pateikti gaminių, kuriuos reikėtų apžiūrėti, sąrašą.
 4. Įvertinusi prašymą, „Canon“ pateiks jums pasiūlymą (jei taikoma), su kuriuo turėsite sutikti ir patvirtinti apsilankymo datą.
 5. Apsilankymo dieną turite būti tinkamai pasiruošę (kad būtų išpakuotas (-i) gaminys (-iai), būtų suteiktas stalas, kėdė, erdvė, elektros maitinimas, apšvietimas ir internetas).
 6. Likus mažiau nei trisdešimčiai (30) dienų iki numatytos dienos prašymai pakeisti suplanuoto techninės priežiūros (valymo ir patikros) apsilankymo įstaigoje datą nebus priimami.
12.12 Techninių įgūdžių dirbant su gaminiais mokymas (vienas keliems) – jei jūsų Verslo paskyroje yra aktyvi CPS A bendrovės, B bendrovės arba C bendrovės narystė, jūsų Naudotojas (-ai) arba Vyriausiasis (-ieji) Naudotojas (-ai) gali kreiptis dėl mokymo apie gaminius į „Canon“ „CPS Priority“ techninės pagalbos tarnybą, kaip nurodyta toliau.
 1. Visi prašymai turi būti pateikti likus ne daugiau nei šešiasdešimt (60) dienų iki jūsų pageidaujamos apsilankymo dienos.
 2. Turite nurodyti dvi (2) arba tris (3) alternatyvias datas.
 3. Turite pateikti sąrašą gaminių, kuriuos reikėtų įtraukti į mokymą.
 4. Įvertinusi jūsų prašymą, „Canon“ patvirtins mokymo datą.
 5. Mokymo dieną būsite atsakingi, kad jūsų Vyriausiajam (-iesiems) Naudotojui (-ams) ar Naudotojui (-ams) būtų užtikrintos tinkamos sąlygos dalyvauti (kad būtų išpakuotas (-i) gaminys (-iai), būtų stalas, kėdė, erdvė, elektros maitinimas, apšvietimas ir internetas).
 6. Likus mažiau nei trisdešimčiai (30) dienų iki numatytos dienos prašymai pakeisti suplanuoto mokymo apie gaminius datą nebus priimami.

13. JŪSŲ INFORMACIJA

Informacijos rasite mūsų bendrovių privatumo politikoje, kad suprastumėte, kaip tvarkome su jumis susijusią informaciją ir kaip galite pasinaudoti asmeninėmis teisėmis.

14. VISA SUTARTIS

14.1 Šios Naudojimo sąlygos, „Canon“ verslo privatumo politika ir bet kuri kita svetainėje nurodyta politika sudaro visą sutartį tarp jūsų ir „Canon“, kuri reglamentuoja jūsų naudojimąsi CPS ir pakeičia visas ankstesnes sutartis dėl CPS, sudarytas tarp jūsų ir „Canon“.

14.2 Jei „Canon“ nepasinaudoja kuria nors šiose Naudojimo sąlygose numatyta teise arba neįgyvendina Sąlygose nurodytos nuostatos, tai nereiškia, kad ji atsisako šios teisės ar nuostatos.

14.3 Jei kompetentingos jurisdikcijos teismas pripažintų kurią nors šių Naudojimosi sąlygų nuostatą negaliojančia, šalys vis dėlto susitaria, kad teismas turėtų siekti išsaugoti šalių ketinimų, kuriuos atspindi tokia nuostata, teisėtumą, o kitos šių Naudojimosi sąlygų nuostatos išliks galioti.

14.4 Sutinkate, kad, neatsižvelgiant į jokį statutą ar įstatymą, kuriame teigiama priešingai, bet koks ieškinys ar reikalavimas, atsiradęs dėl Paslaugos naudojimo ar susijęs su Paslaugos naudojimu arba su šiomis Naudojimo sąlygomis, turi būti pateiktas per vienus (1) metus nuo tokio ieškinio ar reikalavimo atsiradimo arba bus laikoma, kad jo senaties terminas praleistas.

14.5 Negalite priskirti šių Naudojimo sąlygų be išankstinio rašytinio „Canon“ sutikimo, tačiau „Canon“ gali be apribojimų priskirti ar perleisti visas šias Naudojimo sąlygas arba jų dalį. Šiose Naudojimo sąlygose skyrių pavadinimai nurodyti tik dėl patogumo; jie neturi teisinės ar sutartinės galios.

14.6 CPS narystei griežtai taikomos šios Naudojimo sąlygos. Jei bet kuriuo metu nuspręsite, kad nebenorite būti narys arba nesutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis, turėtumėte nutraukti savo CPS narystę, kaip aprašyta 8 punkte.

14.7 „Canon“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Naudojimo sąlygas, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, Narystės klases ir Pranašumus, ir gali kartais atlikti pakeitimus ar atnaujinimus jūsų neįspėjusi, todėl turėtumėte periodiškai peržvelgti CPS svetainę. Tačiau „Canon“ stengsis pranešti apie visus esminius Naudojimo sąlygų pakeitimus.

15. MŪSŲ ATSAKOMYBĖ JUMS

15.1 Aiškiai pripažįstate ir sutinkate, kad šalys, kurių nuostolius apdraudžia „Canon“, nebus atsakingos už jokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę ar pasekminę žalą (net jei kuriai nors iš šių šalių buvo pranešta apie tokių nuostolių galimybę) (toliau kartu – žala) dėl: (a) naudojimosi paslauga arba negalėjimo ja naudotis; arba (b) bet kokių kitų su paslauga susijusių klausimų.

15.2 Šis atsakomybės atsisakymas taikomas bet kokiai žalai ar kūno sužalojimui, atsiradusiam dėl „Canon“ aplaidumo ar neveikimo, kompiuterinio viruso ar kito panašaus dalyko, telekomunikacinių klaidų, neteisėtos prieigos prie naudotojų informacijos, jos naudojimo pavogus ar kitomis priemonėmis. Mes neatsakome už nusikalstamus, deliktinę atsakomybę sukėlusius ar neatsargius trečiųjų šalių veiksmus ar jų neveikimą, jei tai turi įtakos paslaugai. Šalys, kurių nuostolius apdraudžia „Canon“, jokiu atveju nebus laikomos atsakingomis už bet kokį neteisėtą ar deliktinę atsakomybę sukėlusį kitų naudotojų elgesį. Šalys, kurių nuostolius apdraudžia „Canon“, jokiu atveju nebus atsakingos už žalą įrangai, aparatūrai, kitai naudotojo nuosavybei ar kūno sužalojimą, sukeltą naudojantis paslauga. Šie apribojimai taikomi tiek, kiek leidžia įstatymai.

15.3 Mes jokiu būdu neatsisakome ir neapribojame savo atsakomybės dėl: (a) mirties ar sužalojimo, jei juos sukėlė mūsų aplaidumas; b) sukčiavimo arba apgavikiško tiesos iškraipymo bei didelio aplaidumo; (c) įstatymų numatytų sąlygų pažeidimo, ir jokiu būdu neatsisakome ir neapribojame savo atsakomybės daugiau, nei leidžiama pagal galiojančius įstatymus.

15.4 Jūs aiškiai pripažįstate ir sutinkate, kad jūsų mokėjimą „Canon“ pasirinktu mokėjimo būdu tvarkys trečiosios šalies paslaugų teikėjas „Zuora, inc.“. Suprantate ir sutinkate, kad nei „Zuora, inc.“, nei jokia kita šalis, dalyvaujanti paslaugos apmokėjimo būdo tvarkymo procese, įskaitant kredito kortelę jums išdavusią įmonę ir komercinį banką (toliau kartu – atleistosios šalys), bet tuo neapsiribojant, nebus laikoma atsakinga už jokią žalą (kaip apibrėžta čia ir atsižvelgiant į šiame skyriuje nustatytus apribojimus), kurią patyrėte dėl to, kad „Canon“ nesugebėjo suteikti jums paslaugos pagal šias nuostatas ir sąlygas arba „Canon“ pažeidė šias sąlygas. Atleidžiate kiekvieną atleistąją šalį nuo atsakomybės dėl bet kokios žalos, kurią galite patirti dėl to, kad paslauga jums nesuteikiama pagal šias nuostatas ir sąlygas. Sutinkate apdrausti kiekvieną atleistąją šalį nuo bet kokios žalos, kurią ji gali patirti dėl to, kad pažeidėte šį skyrių, ir atlyginti tokią žalą.

Niekas šiame punkte ar kitose šių Naudojimo sąlygų nuostatose neturi neigiamos įtakos jūsų įstatymais numatytoms teisėms.

16. ĮVYKIAI, KURIŲ NEKONTROLIUOJAME

Mes nebūsime atsakingi už savo įsipareigojimų pagal šias Naudojimo sąlygas nevykdymą arba vėlavimą juos vykdyti, jei to negalima priskirti mums pagal šias Naudojimo sąlygas, kitas taikomas sąlygas ir nuostatas arba taikomus įstatymus, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) įvykius, kurių pagrįstai nekontroliuojame – tai gamtinės sąlygos, gaisras, potvyniai, stichinės nelaimės, sprogimai, karas (paskelbtas arba ne), terorizmo aktai, ginčai pramonėje (nesvarbu, juose dalyvauja mūsų darbuotojai ar ne) arba vietos ar centrinės valdžios ar kitų kompetentingų institucijų veiksmai, taip pat kiti nenugalimos jėgos įvykiai.

17. GINČŲ SPRENDIMAS

17.1 Jei turite ginčą, susijusį su jūsų CPS naryste, visų pirma kreipkitės į mūsų „CPS Priority“ techninės pagalbos tarnybą ir pabandykite išspręsti ginčą su mumis.

17.2 Jei mes turėsime ginčą, susijusį su jūsų CPS naryste, taip pat sieksime kreiptis į jus tiesiogiai ir išspręsti šią problemą. Vadovausimės jūsų kontaktine informacija, kurią nurodėte savo Verslo paskyroje.

17.3 Mažai tikėtinu atveju, jei nepavyktų išspręsti ginčo, aptarsime su jumis veiksmingą savarankiško ginčo sprendimo būdą. Tai jokiu būdu neturės įtakos jūsų teisėms kreiptis į atitinkamą teismą.

18. ŠIŲ NAUDOJIMO SĄLYGŲ NAUJINIAI IR PAKEITIMAI

18.1 Kartais galime keisti arba atnaujinti šias Naudojimo sąlygas be įspėjimo.

18.2 Galiojančią Naudojimo sąlygų versiją galite peržiūrėti čia, taip pat galite kreiptis į „CPS Priority“ techninės pagalbos tarnybą ir paprašyti dabartinių Naudojimo sąlygų kopijos.

19. TAIKOMI ĮSTATYMAI IR JURISDIKCIJA

19.1 Šioms Naudojimo sąlygoms taikomi Anglijos įstatymai. Vadinasi, su mumis sudarytai CPS narystės pirkimo sutarčiai ir bet kokiems ginčams ar pretenzijoms, kylantiems dėl jos arba su ja susijusiems, bus taikomi Anglijos įstatymai.

19.2 Jūs ir mes kartu sutinkame, kad Anglijos ir Velso teismai turės neišimtinę jurisdikciją.

20. SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei kils kokių nors klausimų dėl jūsų CPS narystės, susisiekite su mūsų „CPS Priority“ techninės pagalbos tarnyba. Mūsų klientų aptarnavimo komanda mielai jums padės.

SĄLYGOS ATNAUJINTOS: 2023 m. vasario 17 d.

PRIEDAS

„CANON“ PASKOLOS PASLAUGA – NAUDOJIMO SĄLYGOS

„Canon Europa N.V.“, jos dukterinės įmonės „Canon“ nacionalinis pardavimo biuras arba regioninis pardavimo biuras (kaip apibrėžta čia: https://www.canon-europe.com/contact_us/canon_europe_middle_east_and_africa_offices) (toliau – „Canon“), sutinka nemokamai man paskolinti gaminius ir atitinkamus priedus, aprašytus Skolinimo užsakyme (toliau kartu – Įranga). Sutinku, kad man naudojantis Įranga būtų taikomos toliau nurodytos sąlygos.

1. Įranga skirta mano asmeniniam naudojimui pagal šios sutarties sąlygas ir neskolinsiu Įrangos jokiai trečiajai šaliai.

2. Pripažįstu, kad „Canon“ pasilieka teisę dėl bet kokios priežasties ir bet kuriuo metu apie tai pranešusi atšaukti bet kurį Įrangos elementą. Visa Įranga bus grąžinta „Canon“ naudojant pateiktas siuntimo etiketes (jei taikoma) per 5 darbo dienas nuo suremontuoto gaminio gavimo arba per laikotarpį, nurodytą konkrečiame Skolinimo užsakyme, arba anksčiau, jei „Canon“ paprašytų grąžinti Įrangą. Jei negrąžinsiu Įrangos „Canon“ paprašius arba pareikalavus, „Canon“ pateiks man sąskaitą faktūrą su nurodyta visa gamintojo siūloma prekių mažmenine kaina.

3. Įrangą grąžinsiu nurodytu grąžinimo laiku veikiančią ir geros būklės, atsižvelgiant į tikėtiną nusidėvėjimą. Patvirtinu, kad stengsiuosi apsaugoti Įrangą nuo smūgių, išorinio poveikio, vandens sukeliamų pažeidimų, smėlio, purvo ir kitų kenksmingų medžiagų patekimo, galinčio sugadinti Įrangą. Sutinku ir pripažįstu, kad prisiimu visą Įrangos praradimo ar sugadinimo riziką visą laikotarpį, kol ją turėsiu ir kol jos negaus „Canon“. Sutinku atlyginti „Canon“ išlaidas, susijusias su bet kokiu Įrangos remontu ar keitimu, kuris bus būtinas dėl netinkamo naudojimo, neatsargumo ar aplaidumo Įrangos skolinimo laikotarpiu.

4. Sutinku naudoti Įrangą vadovaudamasis „Canon“ paskelbtomis instrukcijomis. Jokiomis aplinkybėmis neatliksiu jokios Įrangos techninės priežiūros ar remonto. Jei bus būtina Įrangos techninė priežiūra ar remontas, dėl atliktinų veiksmų kreipsiuosi į „Canon“.

5. Pripažįstu ir sutinku, kad Įranga man paskolinama TOKIA, KOKIA YRA. Nėra jokių aiškių ar numanomų garantijų, susijusių su Įrangos naudojimu ar veikimu. „Canon“ aiškiai atsisako bet kokių tokių garantijų, įskaitant numanomas garantijas dėl tinkamumo prekybai ar tam tikram tikslui. „Canon“ neprisiima atsakomybės už jokius nuostolius, įskaitant kūno sužalojimą, turtinę žalą, negautą pelną ar kitą tiesioginę, specifinę, atsitiktinę ar pasekminę žalą dėl šios sutarties, dėl įrangos naudojimo ar negalėjimo jos naudoti, bet tuo neapsiribojant.

6. Suprantu, kad turiu padengti grąžinimo išlaidas ir esu atsakingas už siuntos grąžinimą „Canon“, nebent būčiau iš anksto susitaręs su „Canon“ kitaip.

Suprantu savo įsipareigojimus dėl Įrangos, nustatytus šioje Sutartyje, ir asmeniškai garantuoju, kad grąžinsiu šią Įrangą arba sumokėsiu už bet kurią negrąžintą dalį, jei „Canon“ to reikalautų.

VERSIJA: 5.0

PASTARĄJĮ KARTĄ ATNAUJINTA: 2022 m. sausio 24 d.