„Canon“ garantija projektoriams Europoje

Tai yra garantija komerciniam galutiniam klientui, kurią „Canon Europa N.V.“, Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nyderlandai, („Canon“) suteikia galutiniams klientams, įsigijusiems „Canon“ projektorius asmeniniams tikslams, kurie nesinaudoja vartotojų teisėmis pagal šalies, kurioje įsigytas projektorius, vietos įstatymus.

Jei esate vartotojas, jums ši garantija netaikoma, bet jums taikomos vartotojų teisės pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus.

Šioms nuostatoms ir sąlygoms ir šiam pasiūlymui taikomi Anglijos ir Velso teisės aktai ir jie priklauso išskirtinai Anglijos ir Velso teismų jurisdikcijai.

Šią „Canon“ garantiją projektoriams Europoje sudaro skirtingų paslaugų pasiūlymai, o jums taikomą pasiūlymą lemia jūsų vieta, įsigytas projektorius ir produkto įsigijimo data. Siūlomos tokios paslaugos:


grąžinimo gamintojui garantija

papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga


„Canon“ projektoriams, kurie yra skirti parduoti ir įsigyjami Europos ekonominėje erdvėje (EEE – tai yra ES, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija) ir Šveicarijoje bei Jungtinėje Karalystėje („Teritorijoje“), taikoma „Canon“ garantija projektoriams Europoje. „Canon“ garantuoja, kad nustačius naujo projektoriaus gedimą per galiojantį garantijos laikotarpį, gedimas bus pašalintas nemokamai (pagal nuostatas ir sąlygas – žr. toliau). „Canon“ papildomai projektorių garantinio skolinimo paslaugai taikomi papildomi su teritorija ir projektoriais susiję apribojimai. Daugiau informacijos rasite toliau pateiktame skirsnyje apie „Canon“ papildomą projektorių garantinio skolinimo paslaugą.

Visiems produktams, kuriems netaikomos galiojančios garantijos sąlygos arba laikotarpis, taip pat pažeidimams ir remontui, kuriems netaikoma garantija, galima užsakyti mokamas remonto paslaugas, grąžinus projektorių į bet kurį „Canon“ įgaliotą techninės priežiūros centrą.

Ši garantija – vienintelė ir išskirtinė jūsų teisių gynimo priemonė, ir nei „Canon“, nei jos padaliniai ar kiti garantijos projektoriams Europoje teikėjai nebus atsakingi už jokias papildomas išlaidas ar padarinius pažeidus bet kokią aiškiai nurodytą ar numanomą šio produkto garantiją.

Kartu su „Canon“ garantija projektoriams Europoje, galima 3 metų papildoma lempos garantija. Daugiau informacijos rasite mūsų projektorių akcijų puslapyje.

Nuostatos ir sąlygos

Norėdami išsamiai susipažinti su vieno ar kito tipo garantijos nuostatomis ir sąlygomis, spustelėkite pageidaujamą garantinio aptarnavimo tipą žemiau –

Grąžinimo gamintojui garantija

Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga


Grąžinimo gamintojui garantija

„Canon“ garantuoja, kad šio projektoriaus aparatinė įranga visą garantinį laikotarpį bus geros darbinės būklės. Jei per garantinį laikotarpį būtų nustatyta, kad aparatinė įranga yra sugedusi, aparatinės įrangos remonto paslauga bus suteikta nemokamai „Canon“ įgaliotame techninės priežiūros centre (centruose) šias paslaugas teikiančiose šalyse.

Grąžinimo gamintojui garantija taikoma „Canon“ produktams, kurie skirti parduoti ir įsigyjami Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir Šveicarijoje bei Jungtinėje Karalystėje.

Ši nemokama paslauga teikiama tik tuo atveju, jei pateikiama originali pardavėjo pirkėjui išduota pirkimo sąskaita arba kasos čekis.

„Canon“ taip pat pasilieka teisę ne remontuoti sugedusį produktą, o pakeisti sugedusį projektorių kitu atitinkamu projektoriumi, kuris yra tokios pačios arba geresnės kokybės.

1. Garantijos laikotarpis

Priklausomai nuo projektoriaus, ši garantija galioja 3 arba 5 metus nuo įsigijimo datos (daugiau informacijos žr. toliau). Be to, tam tikriems modeliams gali būti taikomi naudojimo apribojimai. Visoms lempoms taikoma devyniasdešimties (90) dienų garantija. Daugiau informacijos žr. skirtuke Teisė.

2. Norėdami gauti garantijos paslaugą

Garantijos paslauga teikiama tik „Canon“ įgaliotuose techninės priežiūros centruose.

Visos saugaus projektoriaus transportavimo į „Canon“ įgaliotą techninės priežiūros centrą ir iš jo išlaidos tenka galutiniam klientui. Jei projektorius išvežamas į šalį, kurioje nėra teikiama „Canon“ garantija projektoriams Europoje, projektorius turi būti grąžintas remontuoti į šalį, kurioje jis buvo įsigytas, kad būtų galima pritaikyti šią garantiją.

3. „Canon“ garantija projektoriams Europoje taikoma šiose šalyse: „Canon“ garantija projektoriams Europoje taikoma tose šalyse, kuriose galima pasinaudoti grąžinimo gamintojui garantija.

Jei reikia papildomos informacijos apie šią garantiją, kreipkitės į atitinkamą garantijos projektoriams Europoje teikėją.

4. Apribojimai

Ši garantija netaikoma tokiems dalykams:

– eksploatacinėms medžiagoms;
– bet kokiai susijusiai programinei įrangai;
– nusidėvinčioms dalims (pvz., skydeliui, optiniam filtrui, lempoms, oro filtrams) ir priedams bei atsarginėms dalims (pvz., lęšiams, baterijoms, nuotolinio valdymo pultui, laikikliams ir pan.), kurios naudojamos su šiuo gaminiu;
– defektams, kurių atsirado darant „Canon“ nepatvirtintus pakeitimus arba dėl remonto / pakeitimų / valymo, kurie buvo vykdomi ne „Canon“ įgaliotame techninės priežiūros centre;
– išlaidoms, kurių patiria „Canon“ įgalioti techninės priežiūros centrai, pritaikydami arba keisdami projektorių pagal specifinius šalies techninius arba saugos standartus ar specifikacijas, ar bet kokioms kitoms išlaidoms, kurių reikia projektoriui pritaikyti dėl pasikeitusių specifikacijų po produkto pristatymo;
– žalai, kilusiai dėl to, kad projektorius neatitiko specifinių šalies standartų ar specifikacijų ne produkto įsigijimo šalyje.

Garantinio remonto paslauga netaikoma, jei žala ar defektai kilo dėl:
– netinkamo projektoriaus naudojimo, perteklinio naudojimo arba valdymo, kaip nurodyta naudotojo arba operatoriaus vadove ir (arba) susijusiuose dokumentuose, įskaitant, be apribojimų, pažeidimus dėl netinkamo laikymo, numetimo, per stipraus sukrėtimo, korozijos, purvo, vandens ar smėlio;
– tiesiogiai naudojant įrenginiui netinkamas atsargines dalis, programinę įrangą ar eksploatacines medžiagas (pvz., lempas, lęšius ar baterijas). Tinkamumas konkrečiam jūsų „Canon“ projektoriui turėtų būti nurodytas ant pakuotės, bet jis užtikrinamas naudojant originalias „Canon“ atsargines dalis, programinę įrangą ir eksploatacines medžiagas, nes jos jau yra išbandytos. Prieš naudojimą, patariama patikrinti suderinamumą;
– projektoriaus prijungimo prie „Canon“ nepatvirtintų sujungimui įrenginių;
– netinkamo projektoriaus supakavimo jį grąžinant įgaliotam „Canon“ techninės priežiūros centrui;
– nelaimių ar nelaimingų atsitikimų, ar kitų priežasčių, kurių „Canon“ negali kontroliuoti, įskaitant, bet ne tik, žaibą, vandenį, gaisrą, viešuosius neramumus ar netinkamą vėdinimą.

Garantinis remontas pagal šią garantiją neapima periodinių patikrų ar kitų standartinių projektoriaus techninės priežiūros paslaugų;

5. Kita

Remonto paslauga gali ilgiau užtrukti, jei bus vykdoma ne originalioje pirkimo šalyje, kai produktas toje šalyje dar nėra parduodamas arba yra parduodamas specifinės tai šaliai konstrukcijos. Atitinkamai remontuojančioje šalyje sandėliuose gali nebūti tam tikrų projektoriaus atsarginių dalių.

„Canon“ neprisiima atsakomybės dėl jokių kitų pretenzijų, įskaitant, bet ne tik, įrašymo laikmenos ir duomenų praradimą ar pan., jei tai nėra konkrečiai nurodyta šioje garantijoje.

Grąžindami projektorių garantinei paslaugai, supakuokite jį labai kruopščiai, apdrauskite jį, pridėkite važtaraštį ir gedimo aprašą.


Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga

 1. 1.Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga siūloma atitinkamą garantijos laikotarpį kartu su grąžinimo gamintojui garantija. Teikiant paslaugą pagal šias specialias papildomas nuostatas ir sąlygas, kol vyksta garantinis remontas galutiniam klientui paskolinamas projektorius.

 2. 2. „Canon“ pasiūlo skolintinus projektorius paprašius šią garantiją turintiems galutiniams klientams arba jų pardavėjams, pagal „Canon“ standartines čia nurodytas skolinimo sąlygas. Galutiniams klientams priėmus skolinamą projektorių, laikoma, kad su šiomis sąlygomis sutinkama.

 3. 3. Galutiniai klientai arba jų pardavėjai privalo užtikrinti, kad visi išnuomoti įrenginiai būtų grąžinti tokios pačios būklės, kokios buvo pateikti, ir atsako už bet kokį paskolintos įrangos praradimą, sugadinimą ar vagystę, ir iš jų gali būti reikalaujama atlyginti „Canon“ už remontą arba pakeitimą. Galutiniams klientams ar jų pardavėjams patariama apsvarstyti galimybę atitinkamai apsidrausti, kad draudimo sąlygos galiotų ir jiems paskolintai įrangai.

 4. 4. Ši paslauga taikoma tik XEED ir LX projektoriams (įskaitant medicininius modelius ir išskyrus individualiai pritaikytus įrenginius). Daugiau informacijos žr. skirtuke Teisė. Ji neperduodama kitiems projektoriams, ir nebus pateikta pasiūlymo alternatyva pinigine išraiška.

 5. 5. Šis pasiūlymas galioja tik produktams, kurie yra skirti „Canon“ importuoti ir parduoti Europos Sąjungos šalyse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje. Norėdami pasinaudoti Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga, turite būti įsigiję savo projektorių vienoje iš šių šalių.

 6. 6. Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga teikiama tik šiose reikalavimus atitinkančiose šalyse: Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Airijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga teikiama tik reikalavimus atitinkantiems projektorių modeliams, įsigytiems nuo 2016 01 01 imtinai.

 7. 7. Siekiant pasinaudoti Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga, būtina pateikti pirkimo įrodymą. „Canon“ pasilieka teisę atsisakyti suteikti nemokamą garantinę paslaugą (arba Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslaugą), jei susijusio dokumento pateikti neįmanoma arba jame esanti informacija yra nepilna arba neįskaitoma.

 8. 8. Papildomą projektorių garantinio skolinimo paslaugą gali užsakyti galutinis klientas arba gaminį sumontavęs pardavėjas.

 9. 9. Visi prašymai pasinaudoti šia paslauga turi būti pateikti paskambinus į vietos „Canon“ pagalbos tarnybą.

 10. 10. Prieš išsiųsdamas paskolintą produktą, „Canon“ pagalbos tarnybos atstovas gali pasiteirauti papildomos informacijos, kad nustatytų gedimo priežastį.

 11. 11. „Kitą dieną“ reiškia, kad, kai tik įmanoma, skolinamas projektorius pateikiamas kitą dieną po prašymo pateikimo, jei toks prašymas buvo pateiktas iki 11:00 val., ir per dvi dienas po tokio prašymo pateikimo, jei toks prašymas buvo pateiktas po 11:00 val., savaitgalį arba per valstybinę šventę.

 12. 12. Galutinis klientas arba pardavėjas turi suorganizuoti sugedusio įrenginio atidavimą kuo skubiau, kai tik gauna paskolintą projektorių.

 13. 13. Galutinis klientas arba pardavėjas yra atsakingas už tai, kad paskolintas projektorius būtų grąžintas „Canon“ per 5 dienas nuo tada, kai grąžinamas sutaisytas įrenginys.

 14. 14. Įprastomis aplinkybėmis visas siuntimo išlaidas padengia „Canon“.

 15. 15. „Canon“ neatsako už originalaus projektoriaus ar paskolinto projektoriaus nuėmimą ar įrengimą iš naujo.

 16. 16. Šioms nuostatoms ir sąlygoms ir šiam pasiūlymui galioja Anglijos ir Velso teisės aktai ir jie yra parengti pagal šių šalių teisės aktus, ir bet kokie su Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga susiję ginčai bus sprendžiami pagal neišskirtinę Anglijos ir Velso teismų jurisdikciją.